Sivu / 43

Väkivalta ja laiminlyönti kasvatuksessa

Tervetuloa kasvatuksellisen väkivallan nelikenttään, joka sijaitsee seuraavalla sivulla. Olet kenties huolestunut lapsen tilanteesta omien havaintojesi, lapsen oman kertoman, vanhemman tai muun lapselle läheisen henkilön tai kollegan kertoman pohjalta. Tämän sivun kautta löydät tietoa lapsen kannalta haitallisen ja vahingoittavan kasvatuksen eri muodoista. Huomaathan, että lista ei ole kattava, kuitenkin se voi auttaa sinua tunnistamaan ja jäsentämään lapsen tilannetta ja hänen kokemaansa.

noste_puolet_suomalaisvanhemmista

Noin puolet suomalaisvanhemmista käyttää kasvatuksessa lapselle haitallisia keinoja!

 

Kasvatuksellisen väkivallan nelikenttä

Lisätietoa ilmiöstä saat klikkaamalla kutakin laatikkoa.

Väkivalta (tekeminen)
Laiminlyönti (tekemättä jättäminen)
Fyysinen
Fyysinen väkivalta

Fyysinen väkivalta

 • Lyöminen, läpsiminen
 • Riepottelu, kovakourainen käsittely
 • Potkiminen, töniminen
 • Ravistelu, repiminen
 • Polttaminen
 • Tukistaminen, luunapit
 • Huumaaminen, tarpeeton lääkitseminen
 • jne.
Fyysisten tarpeiden laiminlyönti

Fyysisten tarpeiden laiminlyönti

 • Lapsen asianmukainen hoito, huolenpito, ravinto, hygienia tai vaatetus
 • Lapsen turvaaminen ja suojelu
 • Lapsen asialliset asuinolosuhteet
 • Lapsen terveys ja sairaanhoito
 • Lapsen koulutus
 • Lapsen valvonta ja ohjaus sekä ikätasoiset virikkeet
Henkinen
Henkinen väkivalta

Henkinen väkivalta

Kuvaa lapsen ja lapselle läheisen aikuisen välisiä tapahtumia / tilanteita

 • Väkivallalla uhkaaminen / symbolinen aggressio
 • Näkymättömäksi tekeminen
 • Sanallinen loukkaaminen
 • Nöyryyttäminen ja halveksinta
 • Syyllistäminen, mielen manipulointi, hyväksynnällä ja rakkaudella kiristäminen
 • Eristäminen
 • Tunkeilevuus
 • jne.
Henkinen laiminlyönti

Henkinen laiminlyönti

Kuvaa lapsen ja lapselle läheisen aikuisen välistä suhdetta ja vuorovaikutusta

 • Vanhemman suhtautuminen ja asenne lapseen on kielteinen, vihamielinen tai torjuva
 • Vanhempi on välinpitämätön lapsen tarpeita kohtaan
 • Vanhempi ei ole tunnetasolla lapsen saatavilla tai ei vastaa lapsen tunteisiin sensitiivisesti
 • Vuorovaikutus vanhemman ja lapsen välillä on lapsen ikään nähden epäsopivaa
 • Vanhempi ei pysty tunnistamaan lapsen yksilöllisiä rajoja
 • Vanhempi ei tue lapsen myönteisten sosiaalisten taitojen kehittymistä


The matrix of educational violence

Click on the boxes for more information.

Violence (violent acts)
Neglect (leaving things undone)
Physical
Physical violence

Physical violence

 • Hitting, slapping
 • Pulling, rough treatment
 • Kicking, pushing
 • Shaking, pulling
 • Burning
 • Hair-pulling, pinching
 • Drugging, unnecessary medication
 • Etc.
Neglect of physical needs

Neglect of physical needs

 • Properly feeding, cleaning, clothing and caring for the child
 • Protecting and safeguarding the child
 • Providing proper living conditions for the child
 • Looking after the child's health and seeking health care when necessary
 • Educating the child
 • Supervising and guiding the child and providing age-appropriate stimuli
Mental
Mental violence

Mental violence

Describes events / situations involving a child and a close adult relative

 • Threatening violence/symbolic aggression
 • Intimidation by rejection or inflicting pain
 • Ignoring
 • Causing verbal offence
 • Humiliating and despising
 • Blaming, mental manipulation
 • Blackmailing by withholding love and approval
 • Isolating
 • Obtrusiveness
 • Etc.
Mental neglect

Mental neglect

Describes the relationship and interaction between the child and a close adult relative

 • The parent's relationship and attitude to the child is negative, hateful or rejecting
 • The parent is unresponsive to the child's needs
 • The parent is emotionally distant or fails to respond sensitively to the child's emotions
 • Interaction between the parent and child is not suited to the age of the child
 • The parent is unable to recognize the child's personal boundaries
 • The parent fails to support the development of the child's positive social skills

Painettuja nelikenttä-kortteja voi tilata maksutta sähköpostitse toimisto@etkl.fi
Alla malli kortista:

Fyysinen väkivalta

on aikuisen lapseen kohdistavaa toimintaa, joka aiheuttaa lapselle kipua ja voi vahingoittaa hänen terveyttään.

Lähtökohtana on, että kukaan vanhempi tai muu aikuinen ei saa satuttaa lasta kasvatuksen keinona. Suomen laissa (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1§3.mom.) asetetaan kasvatukselle seuraava tavoite: ”Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti.”

noste_fyysinen_vakivalta

Lapsella on ehdoton oikeus fyysiseen koskemattomuuteen, ketään ei saa satuttaa!

Väkivalta voi olla asteeltaan lievää tai vakavaa väkivaltaa ja vakavimmassa muodossa se voi johtaa lapsen kuolemaan. Kaikki lapsen fyysistä koskemattomuutta loukkaava aikuisen toiminta on kuitenkin väkivaltaa. Rikoslaissa väkivallasta käytetään termiä pahoinpitely.

Fyysistä väkivaltaa on esimerkiksi:

 • Lyöminen, läpsiminen
 • Riepottelu, kovakourainen käsittely
 • Potkiminen, töniminen
 • Ravistelu, repiminen
 • Polttaminen
 • Tukistaminen, luunapit
 • Huumaaminen, tarpeeton lääkitseminen

Kasvatuksellista väkivaltaa EI OLE lapsen rajoittaminen tai estäminen voimaa käyttäen silloin, kun aikuinen ei pyri aiheuttamaan eikä aiheuta lapselle kipua, esimerkiksi suojatessaan lasta vahingolta tai rajaamalla lasta vasten tämän tahtoa!

Fyysinen laiminlyönti

tarkoittaa lapsen fyysisten perustarpeiden laiminlyöntiä.

Lapsen fyysisiä perustarpeita ovat esimerkiksi riittävän unen ja levon saanti, riittävä ja laadukas ravinto, säänmukainen vaatetus ja pienen vauvan kohdalla esimerkiksi vaipan vaihtaminen riittävän usein.

Lasta tulee myös valvoa ja suojata erilaisilta vaaroilta, kuten sähkölaitteilta, autoteiltä tai vaarallisilta kemikaaleilta kotona. Lapsen tulee päästä tarvittaessa lääkäriin ja esimerkiksi lapsen neuvolakäynneistä tulee huolehtia.

Mikä tahansa lapsen fyysisten tarpeiden laiminlyönti lapsen ohjaamisen, rankaisemisen tai aikuisen auktoriteettiaseman vahvistamisen keinona on lapselle haitallista ja kiellettyä.

Fyysistä laiminlyöntiä on esimerkiksi:

 • Lapsen asianmukaisen hoidon, huolenpidon, ravinnon, hygienian tai vaatetuksen laiminlyönti
 • Lapsen turvaamisen ja suojelun laiminlyönti
 • Lapsen asiallisten asuinolosuhteiden laiminlyönti
 • Lapsen terveyden- ja sairaanhoidon tai koulutuksen laiminlyönti
 • Lapsen koulutuksen laiminlyönti
 • Lapsen valvonnan ja ohjauksen sekä ikätasoisten virikkeiden laiminlyönti

Henkinen väkivalta

Suurin osa vanhemmista tietää, että lapsen fyysinen kurittaminen tai rankaiseminen on kiellettyä. Vaikka tukkapöllyt ja kovakouraiset retuuttamiset ovat vielä käytössä lapsiperheiden arjessa, kasvatuksellisen väkivallan painopiste on siirtynyt henkisen väkivallan muotoihin.

Henkistä väkivaltaa kasvatuksessa on yleisimmin huutaminen, lapsen uhkaaminen ja pelottelu tai vanhemman aggressiivinen käytös ilman lapsen fyysistä satuttamista. Symboliseksi aggressioksi kutsuttu aikuisen toiminta voi olla esimerkiksi ovien tai tavaroiden paiskomista, jolloin aikuisen käytös ja olemus on uhkaava ja pelottava.

Henkistä väkivaltaa kasvatuksen keinoina ovat myös esimerkiksi lapsen nöyryyttäminen, alistaminen, sanallinen loukkaaminen, eristäminen ja lapsen näkymättömäksi tekeminen.

Henkinen väkivalta kuvaa lapsen ja vanhemman välisiä tapahtumia / tilanteita, esimerkiksi:

 • Väkivallalla uhkaaminen /symbolinen aggressio
 • Sanallinen loukkaaminen, haukkuminen ja nimittely
 • Nöyryyttäminen, alistaminen ja halveksinta
 • Pelottelu esimerkiksi hylkäämisellä tai satuttamisella
 • Eristäminen, yksin jättäminen
 • Näkymättömäksi tekeminen
 • Tunkeilevuus
 • jne.

Henkinen laiminlyönti

Vanhemman kyvyttömyys myönteiseen ja läheiseen tunnevuoropuheluun lapsen kanssa on emotionaalisen laiminlyönnin ydin. Lapsi ei pysty jakamaan tunnekokemuksiaan – myönteisiä tai kielteisiä – laiminlyövän vanhemman kanssa. Joskus jopa vain vanhemman paheksuva ja kielteinen katse voi aiheuttaa lapselle häpeää ja syyllisyyttä.

Henkinen laiminlyönti kuvaa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta ja vuorovaikutusta, esimerkiksi:

 • Vanhemman suhtautuminen ja asenne lapseen on kielteinen, vihamielinen tai torjuva.
  Lapseen voi kohdistua vihamielisyyttä tai lapsi voi olla perheen kaikkien ongelmin ”syntipukki”. Pientäkin lasta voidaan pitää pahana ja häneen voi kohdentua halveksuntaa tai torjuntaa.
 • Vanhempi on välinpitämätön lapsen emotionaalisen kasvun tarpeita kohtaan.
  Vanhempi ei pysty rakentamaan turvallista ja myönteistä kiintymyssuhdetta lastaan kohtaan. Vanhemman ja lapsen välisestä suhteesta puuttuvat lämpö, läheisyys, ilo ja yhteisten kokemusten jakaminen.
 • Vanhempi ei ole tunnetasolla lapsen saatavilla tai ei vastaa lapsen tunteisiin sensitiivisesti.
  Vanhempi ei reagoi lapsen emotionaalisiin tarpeisiin tai suhtautuu niihin torjuvasti, kielteisesti ja vähättelevästi. Vanhempi ei ylläpidä läheistä yhteyttä lapsen kanssa. Lapsi ei saa lohtua vaikeissa tunnekokemuksissaan ja suhdetta leimaa tunnekylmyys.
 • Vuorovaikutus vanhemman ja lapsen välillä on lapsen ikään nähden epäsopivaa.
  Vanhempi esimerkiksi ylisuojelee lasta ja rajoittaa tämän uteliaisuutta ja oppimista. Toisaalta lapsi saatetaan altistaa traumaattisille kokemuksille, joilta lapsi ei itse voi suojautua. Vanhemman odotukset lasta kohtaan eivät vastaa lapsen ikää ja kehitystasoa.
 • Vanhempi ei pysty tunnistamaan lapsen yksilöllisyyttä ja rajoja.
  Lasta käytetään toteuttamaan vanhemman omia tarpeita ja toteutumattomia unelmia. Vanhemmalta puuttuu kyky erottaa lapsen todellisuus ja yksilölliset kokemukset omasta kokemusmaailmastaan, toiveistaan ja uskomuksistaan.
 • Vanhempi ei tue lapsen myönteisten sosiaalisten taitojen kehittymistä.
  Vanhemman käyttäytyminen lasta kohtaan voi johtaa siihen, että lapsi pakotetaan tai hän muuten päätyy omaksumaan ongelmallisen sosiaalisen käyttäytymisen. Vanhempi ei mahdollista lapsen liittymistä ikätasoiseen ja myönteistä sosiaalista kehitystä tukevaan seuraan.

Psykologinen kontrolli

Aikuinen voi ohjata ja säädellä lapsen toimintaa ja tekemistä joko

kohdistamalla sanomisensa suoraan lapsen käytökseen:

”Nyt lähdetään sisälle” tai ”Tänään ei osteta karkkia vaikka kuinka tekee mieli”

tai syyllistämällä ja manipuloimalla lapsen mieltä:

”Äitiä hävettää kun käyttäydyt noin” tai ”En tykkää susta yhtään jos nyt et tee niin kun isi sanoo”

Jälkimmäistä, lapsen rakkautta ja riippuvuutta hyväksikäyttävää ohjaamisen muotoa kutsutaan psykologiseksi kontrolliksi. Tällöin aikuinen ohjaa lasta ikään kuin kiertotietä, lapsen mielen kautta, pyrkii aiheuttamaan lapselle syyllisyyttä ja ahdistusta sekä tekee rakkautensa lapselle ehdolliseksi. Aikuisen viesti on, että lapsen tulee olla tietynlainen ja toimia tietyllä tavalla, jotta hän ansaitsee aikuisen kiintymyksen ja hyväksynnän.

Tällöin lapsi ei ole vapaa ilmaisemaan spontaanisti itseään, ajatuksiaan ja tunteitaan vaan joutuu jatkuvasti pelkäämään tulevansa torjutuksi ja hylätyksi. Psykologista kontrollia käyttävä aikuinen aiheuttaa lapselle sosiaalisen paineen ajatella ja tuntea aikuisen toivomalla tavalla.

Lapsi ja perheväkivalta

Lapselle altistuminen läheisten aikuisten väliselle väkivallalle on yksi lapseen kohdistuvan henkisen väkivallan muoto. Aikuisten välinen väkivalta voi olla esimerkiksi fyysistä, henkistä, seksuaalista tai taloudellista väkivaltaa.

Väkivalta vaikuttaa aina kielteisesti perheen ilmapiiriin, vuorovaikutukseen ja suhteisiin ja täten se koskettaa kaikkia perheen jäseniä. Silloin, kun lapsen lähisuhteissa on aikuisten välistä väkivaltaa, myös lapseen suoraan kohdistuvan kasvatuksellisen väkivallan riski on suuri.

On tavallista, että perheväkivaltatilanteessa aikuiset ajattelevat, että lapset eivät tiedä väkivallasta ja eivät ole kuulleet tai nähneet väkivaltaa. Kuitenkin lapsen aistimukset väkivallasta ovat laaja-alaisia ja lähes poikkeuksetta lapset ovat erittäin tietoisia tapahtuneista. Lapset aistivat aikuisten välisiä jännitteitä, pystyvät ennakoimaan väkivaltatilanteita käyttäen kaikkia aistikanaviaan hyväksi. Samanaikaisesti lapsella itsellään on hyvin vähän keinoja ymmärtää ja työstää kokemaansa.

On keskeisen tärkeää, että aikuisten välistä väkivaltaa kokenut lapsi saa apua väkivaltakokemustensa käsittelyyn ja tukea turvallisuuden kokemuksen palautumiseen.