Sivu / 43

Kuinka työntekijänä toimin turvallisena kasvattajana ja aikuisena?

Lasten, isien ja äitien kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat omalla vuorovaikutustavallaan, asenteellaan ja suhtautumisellaan tärkeässä tehtävässä myönteisen kasvatuksen vahvistamiseksi. Varhaiskasvatuksen, koulun tai esimerkiksi harrastustoiminnan työntekijät ovat lapsen elämässä merkittäviä aikuisia, joihin usein muodostuu läheinen suhde. Jokainen perheen kanssa työskentelevä ammattilainen voi omalla toiminnallaan joko edistää tai estää lapsen turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksen syntymistä.

3-3-kannustava

Olenko työssäni kannustava kasvattaja?

Hyvässä ammatillisessa vuorovaikutus- ja pedagogisessa osaamisessa lapsen tai lapsiryhmien kanssa toimiessa ovat läsnä kaikki myönteisen ja kannustavan kasvatuksen elementit. Työntekijän on tärkeä olla tietoinen omasta tavastaan kohdata lapsi päivittäisessä työssään, omista asenteistaan ja käsityksestään lapsesta. Oleellista on huomata ja pohtia, miten itse toimin etenkin haastavia tunteita herättävissä tilanteissa lasten kanssa ja mikä on kasvattajana minulle tärkeää? Näihin kaikkiin asioihin vaikuttaa vahvasti työntekijän oma kasvu- ja elämänhistoria.

Turvallinen ja kannustava ammattikasvattaja pystyy tunnistamaan erilaiset tunnetilat ja niiden vaihtelut itsessään, omassa mielessään ja kehossaan. Kaikki tunteet kuuluvat työhön ja ne voi hyväksyä sellaisinaan. Kaikki tunteet eivät kuitenkaan siirry tekoihin ja toimintaan sellaisinaan. Kannustavalla ammattikasvattajalla on vahva reflektiivinen kyky ja osaaminen säädellä omia tunteita, vireystilaa ja toimintaa. Vaihtelevissa ja kuormittavissa arjen tilanteissa ammattikasvattajalta vaaditaan erilaisia keinoja rauhoittaa omaa mieltä ja kehoa. Tämä edistää myös työssä jaksamista ja palautumista.

Lapselle läheiset ammattilaiset ovat myönteisen vuorovaikutuksen vahvistamisen tehtävässä niin sanotusti kaksoisroolissa. Toisaalta he toimivat arjessa itse lapselle turvallisina aikuisina ja toisaalta he ohjaavat vanhempia toimimaan samoin. Tarvitaan avointa yhteinen keskustelu vanhempien kanssa kasvatuksen periaatteista ja sen lapsen kehitystä tukevasta hyvästä laadusta pitämään lapsen etu ja oikeudet työskentelyn keskiössä vaikeissakin tilanteissa.