Sivu / 43

Kannustava vuorovaikutus työyhteisössä kannattelee työntekijää

Jokaisen ihmisen kehoon on rakennettu niin sanotut empatianeuronit, peilisolut, jotka auttavat meitä ymmärtämään toinen toisiamme. Ne tunnistavat toisten ihmisten liikkeitä, ilmeitä, eleitä, ääniä ja mahdollistavat samaistumisen toisen ihmisen kärsimykseen, mutta tekevät meidät myös herkiksi toisten tunteille ja toiminnalle. Empatiakyky voi myös uuvuttaa ja sairastuttaa. Terve työyhteisö ja hyvä työilmapiiri tukevat työssä jaksamista ja työmotivaatiota. Terve ja vastuullinen työyhteisö tunnistaa uupumisen oireet ja reagoi niihin asianmukaisella tavalla.

3-4-ihmisyys

Ihmisten parissa tehtävässä työssä uuvutaan monesta eri syystä. Yksi merkittävimpiä syitä on ihmisyys.

Mikäli työyhteisöön on pesiytynyt negatiivinen vuorovaikutuskehä, on sen katkaiseminen kaikkien yhteinen tehtävä. Myrkylliset kehät syntyvät usein tilanteissa, missä asioista ei puhuta suoraan ja rehellisesti vaan juorut ja takana puhuminen valtaavat alaa. Näitä tilanteita syntyy helposti muutostilanteissa tai henkilökunnan epätasa-arvoisen kohtelun pohjalta. Joskus negatiivinen ja myrkyllinen ilmapiiri välittyy asiakaskohtaamisiin ja tulehduttaa työyhteisön lisäksi asiakassuhteita.

Avoin keskustelu ja vastuunotto omasta toimintatavasta on ammatillinen laatutekijä. Kannustava vuorovaikutus lähtee liikkeelle työntekijät omien asenteiden tarkastelusta. Se on tietoista huomion kiinnittymistä hyvään ja sen vahvistamiseen pyrkivää toimintaa. Lämmin, hyväksyvä, kunnioittava, joustava, empaattinen ja leikillinen tapa suhtautua niin itseen kuin työtovereihin mahdollistaa luovuuden, ilon ja uuden oppimisen.

Kannustavassa työyhteisössä siedetään erilaisuutta, tunnustetaan toisten osaaminen, arvostetaan jokaisen panosta, annetaan ja vastaanotetaan palautetta, ilmaistaan näkemyksiä vapaasti ja nauretaan usein. Mikään inhimillinen ei ole vierasta siellä, missä kaksi tai useampi kokoontuu.

Kannustavan vuorovaikutuksen tärkeät elementit työyhteisötasolla

3-4-kuvio